4.17.2011

thank

很累,昨晚只睡了五小時( 最終因為想準備得好一點,所以工作到二時才去睡,今早七時多起來作最後的打點。)雖然明知是睡得不夠,但感受到聖神在我身上工作和今天慕道班裡所分享的得著,確令人起勁。

1 comment:

Rawls said...

哈哈,還記得我嗎?我係Ada呀~~o-cell讀AD果個女仔^^今日好開心可以同你地分享自己的經歷,亦都好感恩認識到你同另外的朋友>:)講d野你知!原來你係我師姐呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!我睇到都好surprise呀!!!!!!!!!!!!!!!!